Kirkelig fellesråd - ansvar og oppgaver


I alle kommuner med mer enn et sokn, er det lovfestet at det skal være et kirkelig fellesråd.

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Fellesrådet er blant annet ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold av kirker og andre bygg. Kirkelig fellesråd forvalter og driver gravplassene i kommunen på vegne av Horten kommune. Fellesrådet har også arbeidsgiveransvar for fellesrådets ansatte, unntatt prestene, og forvalter økonomiske midler som stilles til fellesrådets disposisjon.

 

Tilbake