Musikk og diakoni


Målet for prosjektet er å stimulere til økt livskvalitet og gi gode opplevelser.

"Musikk og diakoni" er et prosjekt som startet opp i 2017, og tiltaket er hovedsaklig rettet mot mennesker med demens og mennesker med spesielle behov. Idéen er å i enda større grad benytte sang og musikk i kirkens tjeneste i møte med disse menneskene. Prosjektet er nyskapende ved å bruke musikk som kommunikasjon gjennom diakonale tiltak.

Personer med demens kan ha vanskelig for å orientere seg, og språket kan være helt fraværende. Sang og musikk bedrer både hukommelse og ordforråd, og kan dempe depresjon og angst. Den sansestimulering, aktivering og styrking av oppmerksomheten som musikk kan gi, kan i mange tilfeller føre til betydelig funksjonsbedring hos eldre pasienter, både kognitivt og motorisk. I mellommenneskelige møter er musikk en stor ressurs i tillegg til det å bli møtt med nestekjærlighet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Horten kommune og Horten kirkelige fellesråd, og er bygd videre på et godt etablert diakonalt samarbeid. Gjennom disse årene er det holdt andakter, gudstjenester, sangstunder og konserter ved alle sykehjem og dagsenter i hele kommunen. Ved alle tiltakene er kirken blitt brakt ut til hver enkelt institusjon, med unntak av én konsert. Hvert år har "Musikk og diakoni" invitert alle brukere, pårørende og ansatte ved alle sykehjem og dagsenter i hele Horten kommune til julekonsert i Horten kirke i begynnelsen av desember. Denne konserten har biltt et årlig høydepunkt for alle involverte. Her har også gleden ved et godt samarbeid med Paulsen Buss vært stor. 

 

Tilbake